Výzva k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek vypršela 24.1.2023 v 17,00

TJ Spartak Čelákovice, z.s., Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, IČ 43750567 www.spartakcelakovice.cz

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané dle Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy k dotačnímu PROGRAMU 2023 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu-stavební práce „Zateplení pláště sokolovny Čelákovice

l. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele:

TJ Spartak Čelákovice, z.s., se sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, IC: 43750567, zastoupená: Jaroslav Ryneš, předseda, e-mail: jrynes@tiscali.cz , web: www.spartakcelakovice.cz. telefon: +420 721 786 050

Kontaktní osoba: Petr Dvořák, Jana Kamaráda 1974, 250 88 Čelákovice, e-mail: deandpe65@gmail.com, telefon: +420 603 200 050

Il. Druh a předmět veřeiné zakázky

Název veřejné zakázky: „Zateplení pláště sokolovny Čelákovice” Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu-stavební práce Předmět veřejné zakázky:

Zateplení objektu — pouze zadní trakt – tělocvična

  • zateplení obvodového pláště polystyrenem
  • opatření otvorových výplní vnějšími parapety
  • demonáž/montáž okapů a svodů dešťové vody ze střechy – demontáž/montáž hromosvodu

Kód CPV zakázky:

  • 45212200-8 — Stavební úpravy sportovních zařízení
  • 45212290-5 — Opravy a údržba sportovních zařízení

Ill. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: Sokolovna Čelákovice, Masarykova 585/16,

Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze dohodnout na tel. čísle +420 603200050 Doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládané datum zahájení stavebních prací: 1. září 2023

Předpokládané datum ukončení stavebních prací: 15. prosince 2023 Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH: 963.000 Kč

IV. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečných informací

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy a je zdarma k dispozici na webových stránkách zadavatele www.spartakcelakovice.cz od 16.1.2023 do 24.1.2023

V. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta: začátek běhu lhůty pro podání nabídek: 16.1.2023, konec běhu lhůty pro podání nabídek: 24.1.2023 v 17:00 hod. Nabídka bude doručena poštou či osobně do konce lhůty pro podání nabídky

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času — tématické zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit — investiční podpora”

TJ Spartak Čelákovice, z.s., Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, IČ 43750567 www.spartakcelakovice.cz

do sídla zadavatele na adresu Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, případně po telefonické dohodě na tel. čísle +420 603 200 050 předána osobně k rukám Petr Dvořák, Jana Kamaráda 1974, 250 88 Čelákovice.

Vl. Vázanost nabídky

Uchazeč je vázán svou nabídkou 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Realizace díla je závislá na přidělení dotace od Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu sportu a volného času. Zadavatel si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla, případné zrušit zadávací řízení.

VII. Požadavkv na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

VIII. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, více je uvedeno v zadávací dokumentaci.

IX. Omezení subdodavatelů

Zadavatel má v úmyslu si vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem — více v zadávací dokumentaci

V Čelákovicích, 12.1.2023

Výzva k podání nabídky

Mohlo by se vám také líbit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *